Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Blovstrød Løverne
27/3-2021

Blovstrød Løvernes dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Blovstrød Løverne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Torben Krog og Gert Poulsen
Adresse: Poppelvej 1 B, 3450 Allerød
CVR: 29238979
Telefonnr.: 23704677 og 60511884
Mail: torbenkrog@blostrod-lover.dk og gertpoulsen@blostrod-loverne.dk
Website: https://blovstrod-loverne.dk/

 

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger :
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, holdtilmelding, tilmelding til events, løbsresultater indmeldt af dig
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Dankortoplysninger
o Password til klubmodul

2) Oplysninger om ledere og trænere – foruden ovennævnte medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger:
o Oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
● Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
● Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
● Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
● At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
● Behandling efter lovkrav
● Behandling med samtykke

 

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
● Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
● Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
● Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
● Administration af dine tilmeldinger til events
● Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
● Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
● Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
● Opfyldelse af lovkrav i forbindelse med børneattester
● Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
● Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
● Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af interne resultatlister m.v.
● Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
● Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
● Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
● Brug af almindelige og harmløse billeder taget i foreningen
● Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
● Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
● Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
● Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
● Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Besøg på vores hjemmeside
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien , der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.


Cookies – Google analytics
Vi bruger cookies fra Google Analytics til statistiske formål for at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Oplysningerne benytter vi bl.a. til at få viden om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se, hvor de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
● Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 måned efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
● Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 måned efter dit virke er ophørt


Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
● Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
● Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
I praksis betyder sletning i nærværende dokument, at vi af tekniske hensyn, laver en anonymisering af persondata i vores system til medlemsadministration.

 

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet baseret på template udviklet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab i 2. udgave, fra februar 2018.