Blovstrød Løverne

VEDTÆGTER
Opdateret senest på den ordinære generalforsamling d. 23. februar 2023

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Stiftet den 15. december 1980

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Blovstrød Løvernes formål er:
• at fremme kendskabet til og interesse for løb og andre konditionsudviklende idræts aktiviteter, at sørge for træningsmuligheder for medlemmer på alle niveauer,
• at varetage medlemmernes interesser ved at medvirke til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for udøvelse heraf
• at tilbyde medlemsaktiviteter ud fra en målsætning om, at det altid skal være seriøst, sjovt og socialt.

§ 3 Medlemskab af organisationer
Foreningen er en selvstændig afdeling af Blovstrød Idrætsforening (BIF). Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og DGI Frederiksborg Amt.
Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og som sådan undergivet disses love.

§ 4 Medlemskab
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.

Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål jf. § 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt at følge de rettigheder og pligter som følger af foreningens medlemskab af de i § 3 nævnte organisationer.

Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for klubben. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens træning.

§ 5 Indmeldelse
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, hvor både oprettelse, tilmelding til hold og betaling af kontingent foregår.

§ 6 Udmeldelse
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer til den 1. i en måned. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes permanent såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt pågældende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer beslutning om udelukkelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling og oplyses på foreningens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsform.

§ 9 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingentrestancen er på flere end tre måneder. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent betales.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag skal være kommet frem til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkommende forslag offentliggøres i takt med at de modtages og senest 2 uger før GF.

Regnskab, budget og kontingentforslag   offentliggøres på foreningens hjemmeside (medlemsdelen) senest 3 uger før generalforsamlingen.

Beslutning træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Vedtagelse af vedtægtsændringer træffes med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers afgivne stemmer og stemmer iht. fuldmagt.

Afstemninger foregår skriftligt, såfremt det forlanges af 1/3 af de tilstedeværende medlemmer. Der foretages altid skriftlig afstemning ved personvalg, når der er flere kandidater, end der er ledige poster.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog højest 1 pr. fremmødt.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan de digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen.

Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§ 11 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det
1. kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år)
7. Valg af kasserer (i ulige år)
8. Valg af 2-3bestyrelsesmedlemmer (i lige år), valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige
år)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen og samtidig opgiver forhandlingsemnet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indkaldes senest 2 uger før afholdelse.

§ 13 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen består af en formand og kasserer og 3 – 5 øvrige medlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og kan genvælges.
Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare er alle medlemmer, der er myndige og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 14 Bestyrelse – opgaver
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, med næstformand, og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 15 Tegnings- og dispositionsregler
Enkeltdispositioner over 50.000 kroner kræver generalforsamlingsbeslutning.

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden i forening med ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele kassereren almindelig bankfuldmagt til at forestå løbende ind- og udbetalinger.

Bestyrelsen må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 16 Hæftelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse. Dog hæfter bestyrelsesmedlemmer personligt for tilbagebetaling af offentlige tilskud, såfremt tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom.

§ 17 Regnskab og Revision.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører klubbens daglige regnskab og forestår alle ind- og udbetalinger.

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal regnskab med bilag forelægges revisorerne til gennemsyn og kontrol. Det reviderede og underskrevne regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 18 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/velgørende formål, foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre skal tilgå.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 15.
december 1980 med senere ændringer. Senest på den ordinære generalforsamling d. 29. maj 2021.