Blovstrød Løverne

Bestyrelsens årsberetning 2022

Endelig et næsten ”normalt” liv

Endelig et næsten ”normalt” liv. Efter to år med Corona restriktioner kunne vi fra februar måned omsider vende tilbage til normale tilstande i klubben. Væk var alle restriktioner, og det var fantastisk igen at kunne løbe/walke uden at tænke på afstand og skulle planlægge virtuelle medlemsarrangementer og møder.

Vores trænerstab

Vi har en fantastisk trænergruppe, og vi ønsker at have et passende antal veluddannede trænere.

 

Der har gennem en længere periode været planer om at etablere en intern træneruddannelse med vores tre kompetente trænere Kersti Jacobsen, Bent Lahn og Ole Harbæk som undervisere.

 

Projektet blev dog af flere årsager droppet i foråret, og det blev besluttet at gå tilbage til DGI´s basiskurser, gerne suppleret med interne uddannelses seancer.

 

Ole Harbæk har i mange år været holdleder koordinator for motionsgruppen. Ole Harbæk valgte i marts måned at stoppe med denne funktion. Der skal lyde en stor tak til Ole for et imponerende arbejde.

 

Det er en stor opgave at være ansvarlig for omkring 70 trænere. Alene at holde styr på, hvem der er aktive trænere, kræver et større regneark. Da Ole stoppede, besluttede Motionsudvalget derfor at splitte opgaven op, så der nu er 4 holdkoordinatorer: Jørgen Greve for begynderne, Lise Mølgaard for walkere, hold 85, 8 og 7. Martin Svendsen for hold 6, 6A, 45 A-B-C og hold 5 og Lau Gottschalk for hold 4,3,2 og 1.

 

Det nye set-up har fået en god start. Når der er brug for input, går det hurtigere og er mere specifikt, nu hvor opgaven er delt på flere, og dem der har rollen, kender deres hold.

Begynder-træning og walk

Vi siger ofte, at begynderne er fødekæden i vores klub. Det er her, vi får de fleste nye medlemmer. Heldigvis har vi en fantastisk trænerstab, der altid står klar til at modtage dem.

 

Man ved aldrig hvor mange, og hvem, der dukker op til begynderintroduktionen om foråret. Til vores forundring var næsten halvdelen denne gang walkere. Det betyder, at vi har et stort potentiale her.

 

Walkergruppen er nu så stor, at der er 4 hold. Dem der har prøvet at gå med ved, at der bliver gået stærkt på de hurtigste hold. 

Motions-afdelingen

Vores klub favner bredt, og vi har en meget stor motionsgruppe.

 

Gruppen består af walkere, løbere som primært kommer for at opretholde et godt helbred og deltage i et fantastisk socialt netværk, og løbere, som har ambitioner om at forbedre sig resultatmæssigt. I oktober måned afholdtes det årlige fællesløb, hvor alle har mulighed for at afprøve et andet hold end det, der sædvanligvis løbes på. Det er altid populært og en god måde at teste sig selv.

 

Der er et efterslæb mht. træner uddannelser, og der er kommet en del nye trænere. Dette rettes der op på, og de første trænere er allerede tilmeldt kurser med start i januar 2023.

Masterudvalg

Bestyrelsen besluttede i efteråret at oprette et nyt udvalg, kaldet Masterudvalget. Udvalgets formål er at skabe rammerne for den bedst mulige udvikling af den enkelte løber og at øge og udbrede forståelsen- og anvendelsen af moderne træningsmetoder.

Der er fælles træning om tirsdagen under ledelse af Kersti Jacobsen, og udvalget har indgået en aftale med firmaet Løberlap, som tilbyder VO2-max-test (pris 349 kr.) og kan tilrettelægge individuelle træningsprogrammer for 479 kr./ mdr. Tilbuddet er på nuværende tidspunkt uden omkostninger for klubben.

Træningen er åben for alle, og man deltager sammen med eliten. Den er rimelig hård, og det kræver, at man kan løbe stærkt og har nogle års løbeerfaring. Ellers risikerer man hurtigt at blive skadet.

Elitegruppen

Vores elitegruppe har desværre i en lang periode været præget af mange skadede løbere.

 

Det er rigtig ærgerligt. Vi er en af landets største løbeklubber, og vi vil gerne være med til at udvikle talenter og være kendt.

 

Anna Emilie Møller forsætter som Løve, og dermed også med Kersti som træner. Målet er OL 2024 og selve aftalen ligner den fra de seneste år, hvor Team Danmark også støtter.

 

Jo flere, der er til træning, desto sjovere er det. Derfor er det positivt, at eliten nu træner sammen med både de bedste ungdomsløbere og Mastergruppen.

 

På trods af de mange skader har eliten heldigvis været flittig med deltagelse i mange løb. Talent-og eliteudvalgets beretning beskriver de flotte resultater.

Ungdoms-afdelingen

Det kræver et virkelig stort benarbejde at få en ungdomsafdeling til at fungere.

 

De unge kommer ikke ind i klubben af sig selv, de er ofte svære at fastholde og rent løbemæssigt spænder de bredt.

 

Elsa Hansen, som er formand for ungdomsudvalget, blev helt fortjent Årets Løve. Hun gør en kæmpestor indsats for de unge Løver.

 

Skal vi fortsat have en ungdomsafdeling, skal nogle ”voksne” medlemmer tilbyde at hjælpe til. Vi mener, at vi har et ansvar for at aktivere kommunens ungdom. Men hvor er de voksne, der vil hjælpe til med opgaven?

Supplerende træning

Vi ønsker at gøre en indsats for at forhindre, at vores medlemmer bliver skadede og må holde pause.

 

Det er godt at supplere løb/walk med både styrke og stabilitetstræning, og heldigvis tilbyder vi om mandagen indendørs træning til de unge talenter, onsdag er der både træning på Skovvang skolen og outdoor fitness, og endelig er der hver fredag cirkle træning på Blovstrød skole.

 

Sæsonen har desværre været præget af, at Skovvang skole har været under renovering, men det er nu overstået, og alle medlemmer har mulighed for at deltage i træningen. Den indendørs træning slutter til påske, mens outdoor fitness kører videre på Skovvang stadion.

Årstrøje

I atletik har man et atletikmærke, i svømning et svømmemærke – så hvorfor ikke have Blovstrød Løvernes Årstrøje?

Stor tak til Henrik Saabye, som har været initiativtager til dette tiltag, og Lars Rahbek, som har stået for design. Blusen er virkelig flot og en, man vil være glad for at løbe i.

Al begyndelse er svær, men 16 medlemmer opnåede i 2022 at være berettiget til Årstrøjen, hvor man blot skal have gennemført 4 af klubbens distancer. Tiden er fuldstændig ligegyldig.

Vi fortsætter tiltaget, og håber på, at flere bliver bekendt med muligheden for at erhverve trøjen og vil stille op i klubbens løb.

Medlems-undersøgelse

Hvorfor er du i klubben? Er du tilfreds? Hvad synes du, vi skal gøre for at fastholde vores medlemmer? Hvad kan vi gøre bedre? 

 

Dette og mange flere ting, ønskede bestyrelsen at spørge medlemmerne om i en medlemsundersøgelse, som 363 medlemmer besvarede.

 

Bestyrelsen er glad for den høje svarprocent og at 89% af medlemmerne er tilfredse/meget tilfredse.

 

Resultatet af medlemsundersøgelsen er:

 • At bestyrelsen har udarbejdet en samværspolitik
 • At motionsudvalget arbejder på en uddannelsesplan for trænerne
 • At motionsudvalget vurderer og tilretter holdenes tempo

 

Der var nemlig nogle kommentarer om bagtalelse, sexisme, opsplitning og klikedannelse i kommentarfelterne. Derfor er der nu udarbejdet en samværspolitik for klubben. Politikken skal være med til at sikre, at vi færdes i trygge rammer, at vi har en god omgangstone og være med til at forhindre uhensigtsmæssig adfærd og konflikter. Som ordet siger, så ønsker vi at sikre et godt samvær i klubben.

 

55 % mente, at klubben skulle satse mere på at få uddannet trænerne. Derfor er der afsat et betydeligt beløb til dette i budget 2023.

 

I oktober måned afholdtes et medlemsmøde, hvor undersøgelsen blev fremlagt, og deltagerne kunne komme med kommentarer. Der deltog ca. 70 personer i mødet, og emnerne blev grundigt debatteret. Så grundigt, så formanden mente, det mindede om Højlunds forsamlingshus. Et af de emner, som fyldte meget, var holdenes tempo, og problematikken med, hvad trænerne skal gøre, hvis en deltager løber for hurtigt eller langsomt i forhold til det tempo, som der ifølge oversigten på hjemmesiden, skal løbes på. Der var enighed om, at alt for mange er bekymrede for at skifte hold.

 

Der var også enighed om, at vi skal have en kultur, hvor det ikke bare er OK, men faktisk forventes, at en træner eller medløber siger, at han/hun bør søge mod et hurtigere eller langsommere hold.

Faldende medlemstal og rekrutterings-strategi

Om det skyldes Coronaen eller andre forhold vides ikke, men selv om dagligdagen er vendt tilbage, har vi desværre et faldende medlemstal. Siden Coronaens indtog har klubben ca. 100 færre medlemmer. Ved udgangen af året er vi 794 medlemmer. Bestyrelsen har derfor valgt at lave en langsigtet rekrutteringsstrategi for at øge medlemstallet.

 

I målgruppen 25-40 år anvendes Mastertræningen, og i målgruppen 60+ anvendes hold 8 og walkergruppen. For gruppen 25-40-årige er målsætningen mindst 20 nye medlemmer, for målgruppen 60+ mindst 50 nye medlemmer.

 

Herudover har IT-udvalget sammen med Ole Schjellerup og Lise Mølgaard en stor kampagne kørende hen mod begyndertræningen i foråret.

Samarbejde med Allerød kommune og DGI

Allerød kommune indgik i 2022 en partneraftale med DGI. Aftalen er lavet med henblik på at gøre flere borgere aktive i Allerød og ikke mindst gøre dem aktive i foreningerne.

 

Vores rekrutteringsstrategi lægger sig meget op ad Allerød kommune, som aldersmæssigt fokuserer på at aktivere:

 • Børn op til 12 år
 • Borgere fra 25-40 år
 • Seniorer over 60 år
 • Mænd

 

Vi ansøgte om at indgå i aftalen og få tildelt et udviklingsforløb. Vores ansøgning blev imødekommet og vi får nu hjælp fra DGI til at målrette vores rekrutterings indsats. Samtidig vejleder DGI os i fondsansøgninger.

Fokusløb

Motionsløb er gode til at motivere den enkelte til at træne, og motionsløb, hvor der deltager mange Løver er en god social begivenhed, som bringer folk sammen på tværs af holdene, styrker tilhørsforholdet til klubben samtidig med, at vi brander klubben.

 

Der blev derfor i foråret nedsat en projektgruppe, som udvalgte nogle løb/walk fordelt hen over året.

 

Initiativet blev ikke helt den succes, vi havde håbet på. Måske var der udvalgt nogle ”forkerte” løb, måske skyldtes det dårligt vejr eller manglende kendskab. Dette vides ikke. Masterudvalget har dog tilbudt at fortsætte med ideen, og vi håber på større deltagelse i 2023.

Interne arrange-menter

Vi vil gerne være en klub i aktivitet. Både hvad angår den ugentlige træning til løb og walk, vores tilbud om indendørs træning og outdoor fitness samt de mere sociale arrangementer.


Stævneudvalget har i 2022 afholdt et velbesøgt klubmesterskab i cross, flere bane-og testløb og Nighttrail.


På det mere sociale område har vi afholdt forskellige klubaftener, stadionpølse party, begynderløb, O-løb, Løvefest, handikapløb og sidst på året var 150 deltagere virkelig på glat is til det årlige juleløb. Tusind tak til alle arrangørerne for nogle meget vellykkede arrangementer.


Det kræver rigtig mange frivillige kræfter, men herudover er de fleste arrangementer forbundet med nogle udgifter for klubben.


Spørgsmålet er, om vi kan fortsætte med at afholde vores arrangementer med budgetteret underskud?


Bestyrelsen lægger i budget 2023 op til en mindre egenbetaling på fremtidige arrangementer. Vi har også måttet gå på kompromis med en tidligere beslutning og fremover sige ja til reklame på f.eks. eliten eller trænernes tøj, og vi beder sponsorudvalget om at gøre en indsat for at ”sælge” et par af vores løb til en sponsor.

 

Endelig lægger vi op til at åbne flere af vores arrangementer for ikke medlemmer.

Sponsorer

Vi er glade og taknemmelige for vores sponsorer, og sponsorudvalget med Lars Frost i spidsen, gør et stort arbejde for at det er attraktivt at være sponsor for klubben.

 

Sponsorskilte rundt om banen er en god måde at blive set og være synlig på. Dette er noget vores sponsorudvalg arbejder på at udbrede.

 

Vi modtog desværre ikke støtte fra Team Allerød denne gang. Til gengæld har udvalget forhandlet en fin aftale hjem med Jyske Bank, og vi håber at alle de nuværende sponsorer tilbyder at forlænge aftalen i 2023.

Cafelonen

Det er ikke mange klubber, som er så heldige som os, og have en Lone Bossen og Cafelonen. Lørdagsbrunchen er virkelig noget, vi alle værdsætter.

 

Under pandemien begyndte mange hold at arrangere ”Ud af huset” ture. Det var ikke problematisk for Cafelonen, som dengang var lukket. Disse udflugter er en afveksling i træningen, og fortsætter derfor på nogle hold. Det indebærer desværre en nedsat omsætning og usikkerhed om deltagerantal i Cafelonen.

 

Der er derfor lavet en aftale med trænerstaben om at give Lone Bossen besked, når holdet er ude af huset, så mængden af hjemmebagte boller mm. stemmer med det forventede besøgsantal.

 

Generelt har Lone Bossen travlt – så travlt, at Betina Wagner nu hjælper til. Det er vi rigtig glade for. Bettina Wagner træder til, når Lone Bossen ikke kan være til stede og giver generelt et ordentlig nap med.

Formidling af nyheder

Der sker heldigvis rigtig meget i vores klub. Hvordan får vi bedst muligt formidlet meddelelser og nyheder og annonceret vores arrangementer til alle medlemmer?

 

Medlemsundersøgelsen gav os ikke et helt klar svar.

 

69% ønsker informationer via e-mail, 66 % via Face Book, 57% til træning, 80% er interesserede i, at der udsendes månedlige nyheder.

 

Vi har valgt at fortsætte med månedlige nyheder. Dog fremover kun bestående af en video. Det betyder, at der vil blive udsendt lidt flere e-mails, og at trænerne opfordres til at være tydelige med informationer til holdene.  

 

På hjemmesiden er der en kalender, som vores IT-udvalg sørger for altid, er opdateret. Den giver et fint overblik over klubbens aktiviteter https://blovstrod-loverne.dk/kalender/

 

Endelig er det en god ide jævnligt at gå ind på klubmodul, hvor man kan læse om aktiviteterne og tilmelde sig. 

2023

Alt i alt ser fremtiden god ud for klubben.

Vi har lagt restriktionerne bag os og har en klub i fuld aktivitet.

 

Ønsketænkning er flere medlemmer, at alle vores traditionelle aktiviteter finder sted, men at vi også fornyer os, at vi har tilfredse medlemmer, og at vores trænere bliver bedre uddannede.

 

Vi er så heldige at vi har fået tildelt DM i kort trail d. 15. april. Vi er nok ikke så mange, der kan stille op i DM, hvor distancen er over 20 km., men arrangementet er krydret med kortere trail distancer, så det kunne være sjovt, hvis mange Løver deltog.

 

Vi har også lagt billet ind på DM 10.000 meter baneløb. I skrivende stund er det usikkert om vi får tildelt dette. Sådanne aktiviteter er med til at sætte Blovstrød Løverne på landkortet.

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til

 • Alle medlemmer, som bidrager til, at vi har en fantastisk klub
 • Vores trænere, som er utrættelige, både hvad angår walk, løb og supplerende træning
 • Vores udvalgsmedlemmer, som alle arbejder frivilligt og ulønnede
 • Vores sponsorer, som både bidrager med aktiviteter og økonomi
 • Cafelonen med Lone i spidsen

 

Uden jeres indsats eksisterede Blovstrød Løverne ikke.